Co to jest sprawa gospodarcza?


Sprawa gospodarcza to termin używany w kontekście prawnym, który odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą, handlową i finansową. W Polsce, sprawy gospodarcze są regulowane przez różne akty prawne, takie jak Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Rodzaje spraw gospodarczych

Sprawy gospodarcze można podzielić na kilka kategorii, w zależności od ich charakteru i przedmiotu. Jako adwokat od prawa gospodarczego prowadzę sprawy cywilne, administracyjne i karne.

Sprawy cywilne dotyczą relacji między podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym, takimi jak przedsiębiorcy, spółki czy konsumenci. Przykłady takich spraw to między innymi umowy handlowe, spory kontraktowe, roszczenia odszkodowawcze czy sprawy związane z własnością intelektualną.

Sprawy administracyjne wiążą się z działaniami organów administracji publicznej w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością gospodarczą. W tym przypadku mówimy o sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń, koncesji, decyzji administracyjnych czy kontroli podatkowej.

Sprawy karne dotyczą przestępstw o charakterze gospodarczym, takich jak oszustwa, malwersacje finansowe czy korupcja. W tych sprawach organy ścigania i sądy kierują się przepisami prawa karnego, a odpowiedzialność ponoszą osoby fizyczne lub prawne.

Instytucje zajmujące się sprawami gospodarczymi

W Polsce istnieje wiele instytucji odpowiedzialnych za rozstrzyganie spraw gospodarczych. Do najważniejszych z nich należą sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy polubowne.

Sądy powszechne rozpatrują sprawy cywilne i karne o charakterze gospodarczym. W ich strukturze wyróżniamy wydziały gospodarcze, które specjalizują się w tego rodzaju sprawach. Sądy te działają na różnych szczeblach, począwszy od sądów rejonowych, przez sądy okręgowe, aż po sąd apelacyjny.

Sądy administracyjne zajmują się sprawami związanymi z działalnością organów administracji publicznej w zakresie gospodarki. Sądy polubowne, zwane również sądami arbitrażowymi, stanowią alternatywę dla sądów powszechnych w rozstrzyganiu sporów gospodarczych. Ich działanie opiera się na dobrowolności stron i zasadach prywatnej jurysdykcji. 

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał