Co warto wiedzieć o zasiedzeniu nieruchomości?


Zasiedzenie to proces prawny, w wyniku którego osoba fizyczna lub prawna może nabyć własność nieruchomości przez jej długotrwałe, nieprzerwane posiadanie. W Polsce zasiedzenie jest uregulowane przepisami kodeksu cywilnego i może dotyczyć zarówno gruntów, jak i budynków.

Warunki zasiedzenia

Aby stwierdzić zasiedzenie nieruchomości, muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, posiadanie nieruchomości musi być ciągłe i nieprzerwane przez określony czas. W przypadku zasiedzenia samoistnego, którym nabycie następuje bez ważnego tytułu prawnego, czas ten wynosi 20 lat, natomiast w przypadku zasiedzenia z dobrej wiary (czyli gdy posiadacz nie wie o wadach swego prawa) – 10 lat. Po drugie, posiadanie musi być jawne i nie budzić wątpliwości co do granic nieruchomości. Po trzecie, posiadacz musi działać jako właściciel – korzystać z nieruchomości na własny użytek, ponosić koszty związane z nią, a także odpowiadać za ewentualne szkody wynikające z jej użytkowania.

Rodzaje zasiedzenia

W polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje zasiedzenia nieruchomości – samoistne i z dobrej wiary. Zasiedzenie samoistne polega na tym, że osoba posiadająca nieruchomość nie ma żadnego tytułu prawnego do jej posiadania, jednak przez długotrwałe, nieprzerwane i jawne posiadanie może nabyć własność. W przypadku zasiedzenia z dobrej wiary posiadacz ma jakiś tytuł prawny, jednak jest on wadliwy. Mimo to, jeśli spełnione są warunki zasiedzenia, taka osoba może stać się właścicielem nieruchomości. Jako adwokat od nieruchomości pomagam w sprawach związanych z zasiedzeniem i udzielam porad prawnych w tym zakresie.

Skutki prawne zasiedzenia

Głównym skutkiem prawnym zasiedzenia jest nabycie własności nieruchomości przez osobę, która dokonała zasiedzenia. Oznacza to, że staje się ona pełnoprawnym właścicielem gruntu lub budynku, co pozwala jej na swobodne korzystanie z nieruchomości oraz dysponowanie nią na własną korzyść. Nabycie własności przez zasiedzenie powoduje również wygaśnięcie wszelkich roszczeń osób trzecich względem tej nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że zasiedzenie nie zwalnia z obowiązku uregulowania spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków, np. wpisania nowego właściciela do księgi wieczystej.

Wróć do bloga

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał